radca prawny

Oferta dla Klientów Indywidualnych

PRAWO CYWILNE

Usługi prawne dla naszych Klientów obejmują dochodzenie roszczeń cywilnych wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych. Świadczymy pomoc prawną m. in. w sprawach o naprawienie szkody majątkowej wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z umów przedwstępnych, waloryzacji świadczeń pieniężnych, odpowiedzialności władzy publicznej za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem oraz w sprawach zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi w sprzedaży jak i roszczeń stron umowy o roboty budowlane.

Zajmujemy się sprawami własnościowymi, w tym sprawami o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o wpis w księdze wieczystej.

W ramach prawa spadkowego reprezentujemy Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, ustalenie nieważności testamentu oraz o zachowek.

Nasza pomoc prawna obejmuje również:

  • przygotowanie, analizę oraz opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,
  • reprezentację stron w postępowaniu sądowym, jak również na etapie postępowania przedsądowego,
  • sporządzanie środków zaskarżenia – zażalenia w sprawach cywilnych, apelacje cywilne, skargi kasacyjne,
  • reprezentację w sprawach odszkodowawczych – związanych z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej oraz innymi czynami niedozwolonymi,
  • reprezentację w sprawach dotyczących ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
  • reprezentację i doradztwo w sprawach spadkowych – stwierdzenie nabycia spadku zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, sprawy o zachowek, sprawy o podział spadku,
  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie nieruchomości, naruszenie posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, służebność przesyłu zniesienie współwłasności,
  • reprezentację w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych – dochodzenie roszczeń z nimi związanych,
  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa osobowego – ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu,
  • doradztwo z zakresu prawa lokalowego, bieżącą obsługę prawną właścicieli i zarządców prywatnych nieruchomości. W szczególności zajmujemy się negocjowaniem i przygotowaniem umów najmu, rozwiązywaniem umów najmu, sprawami o zapłatę czynszu oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali, sprawami o eksmisję,

 

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.