radca prawny

Oferta dla Firm

PRAWO PRACY

Prawo pracy jest jedną z najważniejszych i najpopularniejszych gałęzi prawa. Każda pracująca osoba spotyka się z jego zagadnieniami podczas stażu pracy. Prawo pracy obejmuje całość zasad i norm określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. W jego zakresie znajdują się również wszelkie regulacje określające organizację pracowników i pracodawców, zasady tworzenia i rozwiązywania umów, rozstrzygania sporów zbiorowych, partycypacji pracowniczej i reguły rozstrzygania sporów zbiorowych. Prawo pracy zajmuje się też wszelkimi kwestiami dotyczącymi   wynagrodzeń, warunków zatrudnienia i zwolnień, mobbingu, strajków oraz kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Jedną ze stron uwzględnioną w przepisach prawa pracy jest pracodawca. By uzyskać status pracodawcy wystarczy zatrudnić przynajmniej jedną osobę. Podmiot staje się wtedy stroną w stosunku pracy, którą obowiązują zasady i normy zawarte w prawie pracy. Podstawowym założeniem stosunku pracy jest zobowiązanie się pracownika do wykonywania dla pracodawcy określonego rodzaju pracy w zamian za określone wcześniej wynagrodzenie. Podmiotami gospodarczymi, które najczęściej zatrudniają pracowników są firmy, przedsiębiorstwa, spółki handlowe i cywilne, organizacje społeczne, itd.

Zarządzanie kadrą w firmie wymaga dobrej znajomości prawa pracy. Nie są to tylko przepisy znajdujące się w kodeksie pracy, ale też przepisy zawarte w ustawach i aktach wydanych na podstawie kodeksu pracy, w postanowieniach układów zbiorowych oraz regulaminach, porozumieniach i ich interpretacjach. Obowiązki pracodawców wynikające z przepisów prawa pracy często ulegają zmianie.  Przedsiębiorcom trudno jest być z nimi na bieżąco, dlatego bardzo często kwestie związane z obsługą prawną są zlecane radcom prawnym lub adwokatom.

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.