radca prawny

Oferta dla Firm

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

W przestrzeni społecznej funkcjonuje wiele rożnego rodzaju małych, średnich i dużych spółek, które mają różne formy prawne i zróżnicowany przedmiot działania. Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. oraz akty prawne z nim powiązane zawierają przepisy regulujące zasady tworzenia spółek, ich organizacji, funkcjonowania i rozwiązywania. Nadto, przepisy kodeksu spółek handlowych określają normy prawne związane z procesem łączenia, podziału i przekształcenia spółek. W kodeksie znajdują się również przepisy poświęcone odpowiedzialności karnej osób tworzących spółkę, w tym członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Spółki osobowe to:

 • spółka jawna (sp.j.)
 • spółka partnerska (sp.p.)
 • spółka komandytowa (sp.k.)
 • spółka komandytowo-akcyjna (S.K..)


Spółki handlowe to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółka akcyjna (S.A.)


Ze względu na złożony charakter przepisów i mnogość regulacji prawnych, które każdyprzedsiębiorca działający w formie spółki prawa handlowego zobligowany jest uwzględnić w działalności gospodarczej, pożądanym jest skorzystanie na każdym etapie funkcjonowania spółki z porady prawnej udzielonej przez doświadczonego prawnika. W ramach tej dziedziny prawa Kancelarie Radców Prawnych Ługowska Kulbat – Soja świadczą usługi prawne w zakresie:

 • tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw,
 • doradztwa w zakresie wyboru formy prawnej i powstawania podmiotu – sporządzanie umów, aktów założycielskich spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • tworzenia filii i oddziałów poprzez dokonywanie zmian formy organizacyjnej przedsiębiorstwa – przekształcenie (w tym przekształcenie spółki cywilnej i jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego), łączenie i podział, rozwiązanie przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym przygotowanie propozycji układowych, nadzoru nad przebiegiem całego postępowania upadłościowego,
 • obsługi transakcji, których przedmiotem jest zbywanie udziałów lub akcji spółek, konwersja wierzytelności, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenie i podział spółek,
 • obsługi transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż przedsiębiorstwa, w tym także sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę cywilną lub jednoosobowego przedsiębiorcę,
 • pełnej obsługi prawnej spraw korporacyjnych, obejmującej min. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów lub akcji, zmiany w składach organów spółek, powoływanie prokurentów, zmiany umów i statutów spółek itp., w tym przygotowywanie dokumentów rejestrowych do KRS,
 • obsługi prawnej posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.