radca prawny

Oferta dla Firm

PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze wyróżnia się tym, że nie posiada jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych – regulacje dotyczące prawa gospodarczego nie są zebrane w jednym, całościowym kodeksie. Ta dziedzina prawa obejmuje wszelkie normy i przepisy prawne określające działalność gospodarczą, w tym działanie gospodarki państwa oraz wzajemne stosunki gospodarcze między osobami fizycznymi i prawnymi.

Tak jak inne rejony prawa, tak i prawo gospodarcze znamionuje zbiór zasad przewodnich, które są podstawą funkcjonowania gospodarki. Istota zasad przewodnich wynika z konstytucji i fundamentalnych aktów odnoszących się do prawa gospodarczego, przede wszystkim z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejszymi zasadami prawa gospodarczego są:

 • zasada wolności gospodarczej – oznacza dowolność w wyborze formy działalności oraz swobodę w rozpoczynaniu, prowadzeniu i kończeniu działalności gospodarczej,
 • zasada ochrony własności,
 • zasada praworządności – stanowiąca o tym, że instytucje administracji publicznej mogą działać tylko na podstawie i w granicach prawa,
 • zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę,
 • zasada proporcjonalności – podkreśla, że wszelkie podejmowane przez podmiot gospodarczy działania oraz wykorzystywane środki należy dobierać proporcjonalnie do celu,
 • zasada 3D - decentralizacji, demonopolizacji i deregulacji.


Główną zasadą na której opiera się prawo gospodarcze jest zasada swobody gospodarczej – wynika ona z art. 20 Konstytucji RP. Zgodnie z jej istotą działalnością gospodarczą jest przynosząca korzyści finansowe działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, górnicza, jak również działalność zawodowa, która odbywa się w sposób uporządkowany i systematyczny. Natomiast pojęcie działalności gospodarczej nie obejmuje swym zakresem: działalności wytwórczej w rolnictwie (uprawa roślin, hodowla zwierząt), ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa wiejskiego oraz przedsięwzięć związanych z świadczeniem turystom usług przez rolników (np. wynajem pokoi, sprzedaż posiłków domowych).

Prawo gospodarcze dzieli się na prawo publiczne i prawo prywatne. Publiczne prawo gospodarcze określa role państwa w gospodarce, dokładnie definiuje pojęcie swobody działalności gospodarczej oraz precyzuje formułę obrotu gospodarczego w obszarze relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami. Prywatne prawo gospodarcze odnosi się do stosunków między przedsiębiorcami, jak i między przedsiębiorcami a odbiorcami usług, produktów, itd. Przede wszystkim zajmuje się przepisami określającymi rodzaje i sposób funkcjonowania spółek.

Prawo gospodarcze jest bardzo obszerną dziedziną prawa, dlatego by mieć pewność, że wszelkie działania podejmowane w związku z zakładaniem, prowadzeniem czy likwidacją działalności gospodarczej są przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej udzielonej przez doświadczonego prawnika. Kancelarie Radców Prawnych Ługowska Kulbat – Soja świadczą w tej dziedzinie usługi prawne w zakresie:

 • reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniach przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracyjnymi, w tym organami podatkowymi,
 • przygotowywania analiz prawnych podmiotów prawnych celem określenia ryzyk prawnych wiążących się z określoną, planowaną przez przedsiębiorcę, transakcją,
 • doradztwa prawnego w zakresie nabywania, zbywania oraz korzystania z nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości,
 • zgłaszania wierzytelności,
 • windykacji należności (odpowiedzialność członków zarządu, skarga paulińska),
 • negocjacji z dłużnikami i pozasądowe rozwiązywanie sporów, zastępstwa przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach, a także przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi, reprezentacji przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.