radca prawny

Dla Klientów indywidualnych

Kancelarie Radców Prawnych Ługowska, Kulbat- Soja zajmują się prowadzeniem spraw Klientów indywidualnych w zakresie:

 1. prawo cywilne
  • pozwy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • odszkodowania i zadośćuczynienia związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
  • odpowiedzialność za długi małżonka
  • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
  • skarga pauliańska
  • ochrona dóbr osobistych
  • mienie zabużańskie
  • zwrot wywłaszczonej nieruchomości
  • sprzedaż i najem lokali
  • waloryzacja polis
  • waloryzacja kaucji gwarancyjnych
  • uznanie za zmarłego
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • spis inwentarza
  • zachowek
  • obalenie testamentu
  • umowy dożywocia
  • darowizny
 2. prawo własności, użytkowania, użytkowania wieczystego
  • zniesienie współwłasności
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
  • ustanowienie i zniesienie służebności
  • sprawy wieczysto-księgowe
  • opłata roczna za użytkowanie wieczyste
  • opłata adiacencka
  • eksmisje
 3. prawo ubezpieczeń społecznych
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • emerytury
  • kapitał początkowy
  • praca w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze
  • zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
  • renty socjalne
  • podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • przywrócenie terminu do opłacenia składek
 4. prawo podatkowe
  • odpowiedzialność osób trzecich, w tym małżonka, za długi podatnika, płatnika i inkasenta
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatki lokalne
 5. prawo pracy
  • roszczenia ze stosunku pracy
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
  • wypadki przy pracy i w drodze do pracy
  • mobbing
  • dyskryminacja w zatrudnieniu
 6. prawo rodzinne i opiekuńcze
  • separacje
  • rozwody
  • stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa
  • podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
  • ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
  • ustalenie ojcostwa
  • alimenty
  • przysposobienie dziecka
  • eksmisja małżonka
  • ubezwłasnowolnienie
 7. prawo konkurencji i konsumentów
  • uznanie wzorców umownych za niedozwolone
  • umowy deweloperskie
  • pozwy o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy konsumenckiej
  • upadłość konsumencka
 8. prawo bankowe
  • realizacja roszczeń Klienta banku wynikających z zawartej umowy i z przepisów prawa
  • tajemnica bankowa
  • uprawnienia spadkobierców do środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 9. prawo turystyczne
  • spory z organizatorami turystyki ( biurami i agentami turystycznymi)
  • zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 10. prawo lokalowe
  • najem lokalu mieszkalnego i związanych z tym roszczeń najemcy i wynajmującego
  • eksmisje


Kancelarie Radców Prawnych Ługowska, Kulbat- Soja oferują Klientom indywidualnym usługi prawne polegające na: udzielaniu porad prawnych w formie konsultacji, wydawaniu opinii prawnych, w tym opinii w przedmiocie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, przygotowywaniu pism, umów i innych aktów prawnych, prowadzeniu negocjacji ugodowych, wreszcie - reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracyjnymi.

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.